அடுத்து வெளியே செல்ல போவது கவின் – Bigg Boss Season 3


சரவணன் மற்றும் மதுமிதவை தொடர்ந்து கவின் நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டிருப்பதால் அடுத்து வெளியே செல்லப்போகிறார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.