சுயநலவாதி ஆனந்தி


நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் மயனை கஷ்ட படுத்திய கார்த்தியின் களவனிதனைத்தை கண்டு கொதித்த குஸ்தி டாடிக்கு வாழ்த்துகளை கொட்டும் ரசிகர்கள் ஆனந்தியை திட்டுகின்றனர் மேடையை விட்டு இறங்காத ஆனந்தி சுயநலவாதி என்ற கருத்தை பதிவிடுகின்றனர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.