கண்மணி. தான் கவுன்சிலர் – Naayagi Promo


கண்மணி. தான் கவுன்சிலர் பாபு இப்பதான் உண்மையா பேசுகிறார், கண்மணி  ஜேக்க வேண்டும் என்ற எதிபர்ர்பில் ரசிகர்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.