அழகு தேவதை வாணிபோஜன் படத்துடன் ரசிகர் கருத்து


SARAVANAN SEKAR

விவாதங்கள் அவசியமில்லை,

நீ அழகியா என்பதில்!!!!… வேண்டுமென்றால்,

விவாதிக்கலாம் உன்னை போல

அழகி யாரென்று!!!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.