முதல் தடவை பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்-கு dislike போட்ருகேன் கதிர் குடுத்த ஏமாற்றத்தால்


முல்லையோடு கதிர் நடனம் ஆடாததால் ரசிகர்கள் வருந்துவது மட்டும்மின்றி கதிருடைய செயல் தவறானது என கோபிக்கின்றனர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.